کنفرانس هفتگی حریم شخصی و رازداری - تیرماه 95

کنفرانس هفتگی تجویز منطقی آنتی بیوتیکها- تیرماه 95

سمپوزیوم پزشکی قانونی 1- مردادماه 95

کنفرانس هفتگی اقتصاد درمان- دی ماه 95

سمپوزیوم پزشکی قانونی 2- بهمن ماه 95

کنفرانس هفتگی نحوه برخورد با بیمار پرخاشگر - اسفند ماه95

کنفرانس هفتگی اضطراب مرگ- فروردین ماه 96

کنفرانس هفتگی افسردگی - اردیبهشت ماه 96

کنفرانس هفتگی تومور مثانه - اردیبهشت ماه 96

کارگاه آموزشی MCQ -  خردادماه 96   

کنفرانس هفتگی گایدلاین لیپیدها- خردادماه 96                      

کارگاه آموزشی OSCE -  خردادماه 96

کنفرانس هفتگی سرطان پانکراس- خردادماه 96

کنفرانس هفتگی تب کنگو وکریمه - تیرماه96

کنفرانس هفتگی تاثیر داروها دربارداری - تیرماه 96

کنفرانس بین بیمارستانی  ازون تراپی - مردادماه 96

کنفرانس هفتگی تاثیر تیروئید بر چشم - مرداد ماه 96

سمینار افسردگی درسالمندی - قسمت اول- شهریورماه 96

سمینار افسردگی درسالمندی- قسمت دوم- شهریورماه 96

سمینار افسردگی درسالمندی - قسمت سوم - شهریورماه 96

کنفرانس هفتگی درمان حوادث عروقی آنتی کواگولانت - مهرماه 96

کنفرانس هفتگی Massive transfusion in obstetrics - مهرماه 96

کنفرانس هفتگی Delirium - مهرماه 96

کنفرانس هفتگی آسم - مهرماه 96

کارگاه ارزشیابی های حین کار- قسمت اول- مهرماه96

کارگاه ارزشیابی های حین کار- قسمت دوم- مهرماه96

کارگاه ارزشیابی های حین کار - قسمت سوم- مهرماه 96

کنفرانس هفتگی تریاژ- مهرماه 96

کنفرانس هفتگی بی اختیاری ادرار  بانوان- آبان96

کنفرانس هفتگی اختلالات خواب درسالمندی- آبان 96

کنفرانس هفتگی  Burnout - آبان96

کارگاه آموزشی فیدبک- دی ماه96

کنفرانس هفتگی مفاهیم اپیدمیولوژی - بهمن ماه96

کنفرانس هفتگی بین بیمارستانی آنمی- بهمن ماه 96

کنفرانس هغتگی طب سالمندی - فروردین ماه 97

کنفرانس هفتگی طب فیزیکی- فروردین ماه97

کنفرانس هفتگی طب سالمندی- اردیبهشت ماه97

کنفرانس هفتگی زنان- خردادماه97

کنفرانس هفتگی طب سالمندی - خردادماه 97

کنفرانس هفتگی اورولوژی- خردادماه97

کارگاه طراحی اسلاید - خرداد ماه 97

کنفرانس بین بیمارستانی - تیرماه 97

کنفرانس هفتگی عفونی- تیرماه97

کنفرانس طب سالمندی - تیرماه97

کنفرانس هفتگی چشم- مردادماه97

کنفرانس هفتگی هموویژلانس - مردادماه97

کنفرانس هفتگی طب سالمندی- مردادماه97

کنفرانس هفتگی تغذیه دردیابت - مردادماه97

کنفرانس هفتگی استانداردهای ایمنی - مردادماه97

کنفرانس هفتگی نگاه ،هنر مغفول طبابت - شهریورماه 97

کنفرانس هفتگی طب سالمندی- شهریورماه97

کنفرانس هفتگی گروه چشم - شهریورماه 97

کنفرانس هفتگی گروه اطفال- مهرماه 97

کنفرانس هفتگی گروه جراحی- مهرماه 97

کنفرانس هفتگی فارماکوپه بیمارستانی- مهرماه97

کنفرانس هفتگی گروه اورولوژی - مهرماه 97

کنفرانس هفتگی گروه عفونی - آبان ماه 97

 سی پی سی طب سالمندی- آبان ماه97

 کنفرانس هفتگی گروه نورولوژی- آبان ماه 97

کنفرانس هفتگی CKD - آبان ماه97

کنفرانس هفتگی ایدز گروه زنان- آذرماه97

سی پی سی گروه جراحی - آذرماه97

کنفرانس هفتگی گروه قلب- آذرماه97

کنفرانس هفتگی  گروه داخلی- دیماه 97

سی پی سی گروه طب سالمندی- دیماه 97

کنفرانس هفتگی گروه داخلی- دیماه 97

کنفرانس هفتگی گروه اطفال- بهمن ماه97

کنفرانس هفتگی گروه داخلی- بهمن ماه97

کنفرانس سل- بهمن ماه97

کنفرانس هفتگی گروه اطفال- اسفندماه97

کنفرانس هفتگی گروه داخلی- اسفند ماه 97

کنفرانس هفتگی گروه طب سالمندی- فرورددین ماه 98

کنفرانس هفتگی گروه داخلی- فروردین ماه98

کنفرانس هفتگی گروه داخلی-/ نفرولوژی- فروردین ماه98

کنفرانس هفتگی گروه طب کار- اردیبهشت ماه98

کنفرانس هفتگی گروه طب سالمندی- اردیبهشت ماه98

جلسه آموزشی الزامات بیمه ای جهت پزشکان- اردیبهشت ماه98

کنفرانس هفتگی گروه اطفال- اردیبهشت98

کنفرانس  بین بیمارستانی" داخلی"- خرداد98

کنفرانس هفتگی علوم پایه- خردادماه98

کنفرانس هفتگی گروه زنان- خردادماه98

کنفرانس هفتگی گروه نورولوژی- خردادماه98

کنفرانس هفتگی گروه اورولوژی- تیرماه98

کنفرانس هفتگی گروه گفتاردرمانی- تیرماه98

کنفرانس هفتگی گروه چشم- تیرماه98

کنفرانس هفتگی گروه زنان- تیرماه98

کنفرانس هفتگی بین بیمارستانی- تیرماه98

کنفرانس هفتگی گروه عفونی- مردادماه98

کنفرانس هفتگی گروه طب اورژانس- مردادماه98

کنفرانس هفتگی گروه اطفال- مردادماه98

سی پی سی مشترک جراحی- داخلی- قلب- عفونی-مردادماه 98

 کنفرانس هفتگی گروه طب سالمندی- مردادماه98

کنفرانس هفتگی گروه بین بیمارستانی- شهریور98

کنفرانس هفتگی بین بیمارستانی- مهرماه98

کنفرانس هفتگی گروه عفونی- مهرماه98

کنفرانس هفتگی گروه زنان- مهرماه98

کنفرانس هفتگی گروه اطفال- آبان ماه98

کنفرانس هفتگی گروه داخلی- آبان ماه98

کنفرانس هفتگی گروه داخلی- آبان ماه98

کنفرانس هفتگی گروه اطفال- آبان ماه98

کنفرانس هفتگی گروه قلب- آبان ماه98

کنفرانس هفتگی گروه عفونی- آذرماه98

کنفرانس هفتگی گروه چشم- آذرماه98

کنفرانس هفتگی گروه سالمندی- دی ماه98

کنفرانس هفتگی گروه نورولوژی- دی ماه98

کنفرانس هفتگی غدد- دی ماه98

کنفرانس هفتگی گروه قلب- دی ماه98

کنفرانس هفتگی گروه طب سالمندی- بهمن ماه98

کنفرانس هفتگی گروه داخلی- بهمن ماه98

کنفرانس هفتگی گروه عفونی- بهمن ماه98

کنفرانس هفتگی گروه طب سالمندی- اردیبهشت ماه 99

کنفرانس هفتگی گروه طب فیزیکی- اردیبهشت ماه 99

کنفرانس هفتگی گروه ارولوژی- خردادماه 99

کنفرانس هفتگی گروه طب سالمندی- خردادماه99

کنفرانس هفتگی گروه طب اورژانس- تیرماه 99

کنفرانس هفتگی گروه داخلی- تیرماه99

کنفرانس هفتگی طب سالمندی - تیر ماه 99

کنفرانس هفتگی گروه زنان - مرداد ماه 99

کنفرانس بین بیمارستانی - مرداد ماه 99

کنفرانس هفتگی گروه ارتوپدی- مرداد ماه 99

کارگاه آموزشی  روشهای نوین آموزشی- مردادماه99

کنفرانس هفتگی گروه پوست- شهریورماه99

کنفرانس هفتگی گروه ارولوژی- شهریورماه 99

کنفرانس هفتگی گروه طب سالمندی- شهریورماه99

کارگاه BEME- شهریورماه 99

کنفرانس هفتگی گروه داخلی- شهریورماه99

کارگاه MCQ- شهریورماه99

کنفرانس هفتگی گروه جراحی - شهریورماه99

کنفرانس هفتگی تغذیه- مهرماه 99

کنفرانس هفتگی گروه داخلی- آبان ماه 99

کنفرانس هفتگی گروه طب سالمندی- آبان ماه 99

کنفرانس هفتگی گروه پزشکی قانونی- آذرماه99

کنفرانس هفتگی گروه زنان- آذرماه99

کارگاه پرونده نویسی صحیح( مصوبه کمیته مورتالیتی وموربیدیتی)- اذرماه99

کنفرانس هفتگی گروه طب سالمندی- دی ماه 99

کنفرانس هفتگی گروه ارولوژی- دی ماه99

کنفرانس هفتگی گروه جراحی- دی ماه99

کنفرانس هفتگی گروه تغذیه- بهمن ماه99

کنفرانس  هفتگی گروه گوارش- بهمن ماه99

کنفرانس هفتگی گروه ارولوژی- اسفندماه99

کنفرانس هفتگی گرو اطفال (احیا نوزاد)- اسفندماه99

کنفرانس هفتگی گروه طب اورژانس- اسفندماه99

کنفرانس هفتگی گروه پزشکی خانواده- اسفندماه99

کنفرانس هفتگی گروه طب اورژانس- فروردین1400

کنفرانس هفتگی گروه پوست- اردیبهشت1400

کنفرانس هفتگی گروه عفونی- اردیبهشت1400

کنفرانس هفتگی گروه پزشکی خانواده- (روزجهانی پارکینسون)- اردیبهشت1400

کنفرانس هفتگی مشترک ارولوژی و فیزیوتراپی- خردادماه1400

کنفرانس هفتگی مشترک گروه قلب و پزشکی خانواده- (روزجهانی مبارزه با دخانیات)- خرداد1400

کنفرانس هفتگی گروه طب سالمندی- مصوبه کمیته مورتالیتی بیمارستان- خرداد1400

کنفرانس هفتگی گروه ارولوژی- خرداد1400

کنفرانس هفتگی گروه داخلی- تیرماه1400

کنفرانس گروه طب سالمندی- تیرماه1400

کنفرانس گروه طب سالمندی- مردادماه1400

کنفرانس گروه عفونی- شهریورماه1400

کنفرانس گروه سالمندی- شهریورماه1400

کنفرانس گروه زنان- شهریورماه 1400

کنفرانس گروه اطفال- شهریورماه1400

کنفرانس علوم پایه- مهرماه1400

کنفرانس گروه عفونی- آبان ماه1400

کنفرانس گروه دارویی- دی ماه 1400

کنفرانس گروه سالمندی- دی 1400

کنفرانس گروه قلب- اسفند1400(مصوبه کمیته موربیدیتی و مورتالیتی)

کنفرانس گروه زنان- فروردین1401

کنفرانس گروه اطفال- فروردین1401

کنفرانس گروه طب اورژانس- فروردین1401

کنفرانس گروه توانبخشی- اردیبهشت ماه1401

کنفرانس گروه داخلی- اردیبهشت ماه 1401

کنفرانس گروه سالمندی- تغذیه- خردادماه1401

کنفرانس گروه پوست- خرداد1401

کنفرانس گروه طب سالمندی -خرداد1401

کنفرانس گروه پزشکی خانواده- خرداد1401

کنفرانس گروه  علوم پایه- تیرماه1401

کنفرانس گروه عفونی- تیرماه1401

کنفرانس گروه طب سالمندی- تیرماه1401

کنفرانس معاون درمان بیمارستان ( حریم شخصی و حقوق گیرنده خدمت)

کنفرانس گروه علوم پایه-مردادماه 1401

کنفرانس ایمنی بیمار- مرداد ماه1401

کنفرانس هفتگی داخلی/گوارش- شهریورماه1401

کنفرانس هفتگی گروه زنان- شهریورماه1401

کنفرانس هفتگی گروه روانپزشکی- شهریورماه1401

کنفرانس گروه طب سالمندی- شهریورماه1401

کنفرانس هفتگی گروه اطفال- مهرماه1401

کنفرانس هفتگی گروه داخلی/گوارش- مهر1401

کنفرانس مددکاری/مصوبه کمیته مورتالیتی- مهر1401

کنفرانس گروه سالمندی/تغذیه- مهرماه 1401

سی پی سی دارویی/ مصوبه کمیته مورتالیتی- آبان ماه1401

کنفرانس هفتگی گروه  اطفال- آبان ماه 1401

کنفرانس هفتگی گروه اورژانس- آبان ماه 1401

کنفرانس هفتگی دارویی- آذر1401

کنفرانس هفتگی عفونی-آذرماه1401

کنفرانس هفتگی دارویی-دی ماه1401

کنفرانس هفتگی گوارش-دی ماه1401

کنفرانس هفتگی سالمندی- بهمن ماه1401

کنفرانس هفتگی گوارش-بهمن ماه1401

کنفرانس هفتگی گروه پزشکی خانواده- بهمن ماه 1401

کنفرانس ایمنی بیمار-بهمن ماه 1401

کنفرانس هفتگی طب سالمندی- اسفندماه1401

کنفرانس هفتگی دارویی- اسفندماه1401

کنفرانس هفتگی گوش وحلق وبینی- فروردین 1402

کنفرانس هفتگی گروه بیهوشی- اردیبهشت1402

کنفرانس هفتگی گروه زنان- اردیبهشت ماه 1402

کنفرانس هفتگی گروه توانبخشی- اردیبهشت ماه1402

کنفرانس هفتگی مصوبه کمیته اخلاق پزشکی- خرداد1402

کنفرانس هفتگی گروه توانبخشی- خردادماه 1402

فایل ها