شیوه نامه تصویب طرحهای تحقیقاتی

شیوه نامه تخصیص گرنت پژوهشی

فلوچارت تصویب طرح های تحقیقاتی

فلوچارت تخصیص گرنت پژوهشی

فلوچارت هزینه طرح های تحقیقاتی

روند بررسی طرح های HSR

دستورالعمل_اعطای_گرنت_پژوهشی_در_سال 93-94