ژورنال کلاب کارورزان اطفال - تیرماه95

ژورنال کلاب کارورزان جراحی - شهریورماه 95

ژورنال کلاب دستیاران طب سالمندی - آبان ماه 95

ژورنال کلاب دستیاران پزشکی خانواده - بهمن ماه 95

ژورنال کلاب کارآموزان زنان- اردیبهشت ماه 96

ژورنال کلاب کارآموزان اورولوژی - خردادماه96

ژورنال کلاب دستیاران پزشکی خانواده - خردادماه 96

ژورنال کلاب دستیاران طب سالمندی- تیرماه 96

ژورنال کلاب دستیاران پزشکی خانواده - مردادماه 96

ژورنال کلاب دستیاران طب سالمندی - مردادماه96

ژورنال کلاب دستیاران پزشکی خانواده - شهریورماه 96

ژورنال کلاب دستیاران پزشکی خانواده- مهرماه 96

ژورنال کلاب کارورزان جراحی- آبان ماه 96

ژورنال کلاب دستیاران پزشکی خانواده- آبان 96

ژورنال کلاب کارآموزان زنان- آذرماه96

ژورنال کلاب دستیاران پزشکی خانواده- آذرماه 96

ژورنال کلاب کاراموزان داخلی- دی ماه96

ژورنال کلاب دستیاران پزشکی خانواده- دی ماه 96

ژورنال کلاب کارآموزان زنان- دی ماه 96

ژورنال کلاب دستیاران پزشکی خانواده- دی ماه 96

ژورنال کلاب کارورزان اطفال- بهمن ماه 96

ژورنال کلاب کارورزان اطفال- اسفند ماه96

ژورنال کلاب دستیاران پزشکی خانواده- اسفندماه96

ژورنال کلاب دستیاران پزشکی خانواده- فروردین ماه97

ژورنال کلاب کارورزان اطفال- فروردین ماه 97

ژورنال کلاب کارآموزان اورولوژی- فروردین ماه97

ژورنال کلاب کارورزان جراحی- اردیبهشت ماه97

ژورنال کلاب دستیاران پزشکی خانواده- اردیبشهت ماه 97

ژورنال کلاب کارورزان جراحی- خردادماه97

ژورنال کلاب دستیاران پزشکی خانواده- خرداد97

ژورنال کلاب کارورز زنان- تیرماه 97

ژورنال کلاب دستیاران پزشکی خانواده- مرداد97

ژورنال کلاب کاراموزان زنان- شهریور97

ژورنال کلاب گروه اطفال- شهریور97

ژورنال کلاب دستیاران پزشکی خانواده- مهر97

ژورنال کلاب کارآموزان داخلی- مهر97

ژورنال کلاب طب فیزیکی و توانبخشی- مهر97

ژورنال کلاب  کارآموزان داخلی- آبان 97

ژورنال کلاب دستیاران پزشکی خانواده- آبان ماه97

ژورنال کلاب گروه روانشناسی - آذرماه

کیس ریپورت داخلی دی ماه 97

ژورنال کلاب دانشجویان روانشناسی - دی ماه97

ژورنال کلاب گروه داخلی- دی ماه 97

ژورنال کلاب گروه داخلی - دی ماه97

ژورنال کلاب گروه جراحی- بهمن ماه97

ژورنال کلاب گروه روانپزشکی- بهمن ماه97

ژورنال کلاب گروه طب سالمندی - اسفند ماه97

ژورنال کلاب گروه پزشکی خانواده- اسفندماه97

ژورنال کلاب گروه روانپزشکی- فروردین ماه98

ژورنال کلاب گروه پزشکی خانواده- اردیبهشت ماه98

ژورنال کلاب گروه اطفال- اردیبهشت ماه98

ژورنال کلاب گروه جراحی- خرداد ماه98

ژورنال کلاب گروه پزشکی اجتماعی- تیرماه98

ژورنال کلاب گروه طب سالمندی- مردادماه98

ژورنال کلاب گروه جراحی- مردادماه98

ژورنال کلاب گروه قلب- مردادماه98

ژورنال کلاب گروه زنان- شهریور ماه 98

ژورنال کلاب گروه پزشکی خانواده- شهریورماه98

ژورنال کلاب گروه زنان- مهرماه98

ژورنال کلاب گروه پزشکی خانواده- مهرماه98

ژورنال کلاب گروه قلب- آبان ماه 98

ژورنال کلاب گروه داخلی- آبان ماه98

ژورنال کلاب گروه پزشکی خانواده- آبان ماه98

ژورنال کلاب گروه پزشکی خانواده- آذرماه98

ژورنال کلاب گروه جراحی- آذرماه98

ژورنال کلاب گروه داخلی- دی ماه98

ژورنال کلاب گروه سالمندی- دی ماه98

ژورنال کلاب گروه جراحی- بهمن ماه98

ژورنال کلاب گروه اطفال تیرماه 99

ژورنال کلاب  گروه زنان- تیرماه 99

ژورنال کلاب گروه زنان- مرداد ماه 99

ژورنال کلاب گروه اطفال - مرداد ماه 99

ژورنال کلاب گروه جراحی- مردادماه99

ژورنال کلاب گروه نورولوژی- مردادماه99

ژورنال کلاب گروه زنان-  مهرماه 99

ژورنال کلاب گروه داخلی- مهرماه 99

ژورنال کلاب گروه جراحی- مهرماه 99

ژورنال کلاب گروه قلب- مهرماه99

ژورنال کلاب گروه داخلی- مهرماه99

ژورنال کلاب گروه اطفال- آبان ماه99

ژورنال کلاب گروه زنان- آبان ماه 99

ژورنال کلاب گروه جراحی- آذرماه99

ژورنال کلاب گروه داخلی- آذرماه99

ژورنا کلاب گروه داخلی- آذرماه99

ژورنال کلاب گروه اطفال- دی ماه99

ژورنال کلاب گروه قلب- دی ماه99

ژورنال کلاب گروه داخلی- دی ماه99

ژورنال کلاب گروه جراحی- بهمن ماه99

ژورنال کلاب گروه پزشکی خانواده- اسفندماه99

ژورنال کلاب گروه زنان- فروردین1400

ژورنال کلاب گروه جراحی- اردیبهشت1400

ژورنال کلاب گروه داخلی- اردیبهشت ماه1400

ژورنال کلاب گروه اطفال- اردیبهشت ماه1400

ژورنال کلاب گروه اطفال- خرداد1400

ژورنا ل کلاب گروه اطفال- خردادماه1400

ژورنال کلاب گروه جراحی- تیرماه1400

ژورنال کلاب گروه اطفال-تیرماه1400

ژورنال کلاب گروه پزشکی خانواده- تیرماه1400

ژورنال کلاب گروه پزشکی خانواده- مردادماه1400

ژورنال کلاب گروه پزشکی خانواده- مردادماه1400

ژورنال کلاب گروه زنان- شهریورماه1400

ژورنال کلاب گروه پزشکی خانواده- شهریورماه1400

ژورنال کلاب گروه داخلی- شهریورماه1400

ژورنال کلاب گروه پزشکی خانواده- مهرماه1400

ژورنال کلاب گروه پزشکی خانواده- مهرماه1400

ژورنال کلاب گروه پزشکی خانواده- آبانماه1400

ژورنال کلاب گروه داخلی- آذرماه1400

ژورنال کلاب گروه پزشکی خانواده- دی ماه1400

ژورنال کلاب گروه پزشکی خانواده- دی ماه1400

ژورنال کلاب گروه گوارش- دی ماه 1400

ژورنال کلاب گروه پزشکی خانواده- بهمن ماه1400

ژورنال کلاب گروه قلب- بهمن ماه1400

ژورنال کلاب پزشکی خانواده- فروردین ماه1401

ژورنال کلاب گروه داخلی- اردیبهشت ماه1401

ژورنال کلاب گروه قلب- اردیبهشت ماه1401

ژورنال کلاب گروه پزشکی خانواده- اردیبهشت ماه1401

ژورنال کلاب گروه اطفال- اردیبهشت ماه1401

ژورنال کلاب گروه پزشکی خانواده- خردادماه 1401

ژورنال کلاب گروه جراحی- تیرماه1401

ژورنال کلاب گروه پزشکی خانواده- تیرماه1401

ژورنال کلاب گروه داخلی- تیرماه1401

ژورنال کلاب گروه قلب- مردادماه1401

ژورنال کلاب گروه پزشکی خانواده- مرداد ماه1401

ژورنال کلاب گروه طب سالمندی- مردادماه1401

ژورنال کلاب داخلی/گوارش- شهریورماه1401

ژورنال کلاب گروه اطفال- شهریورماه 1401

ژورنال کلاب گروه قلب- شهریورماه1401

ژورنال کلاب گروه ارتوپدی- مهرماه1401

ژورنال کلاب گروه طب سالمندی- مهرماه1401

ژورنال کلاب گروه پزشکی اجتماعی-آبان ماه1401

ژورنال کلاب گروه زنان- آذرماه1401

ژورنال کلاب گروه سالمندی- آذرماه1401

ژورنال کلاب گروه پزشکی اجتماعی- آذرماه1401

ژورنال کلاب گروه داخلی- دی ماه1401

ژورنال کلاب گروه طب سالمندی/بین الملل- دی ماه1401

ژورنال کلاب گروه قلب- دی ماه1401

ژورنال کلاب گروه زنان- دی ماه 1401

ژورنال کلاب گروه جراحی- بهمن ماه1401

ژورنال کلاب گروه پزشکی خانواده- بهمن ماه1401

ژورنال کلاب گروه زنان- اسفندماه1401

ژورنال کلاب گروه داخلی-اسفندماه1401

ژورنال کلاب گروه پزشکی خانواده- فروردین ماه1402

ژورنال کلاب گروه قلب- فروردین ماه 1402

ژورنال کلاب گروه جراحی- اردیبهشت ماه1402

ژورنال کلاب گروه سالمندی- اردیبهشت ماه1402

ژورنال کلاب گروه پزشکی خانواده- اردیبهشت ماه 1402

ژورنال کلاب گروه داخلی- اردیبهشت ماه 1402

ژورنال کلاب گروه زنان- خردادماه1420

ژورنال کلاب گروه قلب- خردادماه 1402