معرفی بخش همودیالیز مرکز آموزشی درمانی ضیائیان

مسئول فنی بخش:  دکتر مریم قربانی فوق تخصص نفرولوژی
سرپرستار: عالمه خلیل زاده، کارشناس پرستاریدر این بخش تصفیه ی خون بیماران با نظارت پزشک متخصص داخلی یا نفرولوژیست توسط پرستار و با کمک ماشین همودیالیز و دیگر ملزومات جانبی برای بیماران زیر انجام می پذیرد:

<![if !supportLists]> 1.   <![endif]>افرادی که دچار نارسایی مزمن کلیه شده اند.به صورت دائم هفته ای سه جلسه تحت درمان همودیالیزی به صورت چهار ساعت قرار می گیرند.

<![if !supportLists]> 2.   <![endif]>بیمارانی که بعلت بیماری های قلبی-مغزی وموارد مشابه  دچار کاهش عملکرد کلیه شده اندو در بخش های بیمارستان بستری اند.

<![if !supportLists]> 3.   <![endif]>فرادی که دچار مسمومیت دارویی یا مواد شیمیایی می گردند نیز به طور موقت تحت درمان قرار می گیرند.

خدمات درمانی و دارویی در این بخش برای بیماران کاملا رایگان بوده و هزینه آن توسط بیمه های تحت پوشش پرداخت می گردد.

بخش همودیالیزمرکزآموزشی درمانی ضیائیان همه روزه صبح  و عصر   و شب  ازساعت  پنج صبح  تا نوزده شب   فعال می باشد. تعدادبیماران دیالیزی تحت پوشش این واحد درحال حاضر  یکصدوده نفر می باشد.