دریافت نوبت از طریق شماره تلفن:  ۰۲۱۶۷۳۹۵۰۵۰

دریافت نوبت از طریق وب سایت بیمارستان