کیس گروه اطفال - اسفند ماه 95

کیس گروه اطفال - فروردین ماه 96

کیس  1 گروه اطفال - اردیبهشت ماه 96

کیس 2 گروه اطفال- اردیبهشت ماه 96

کیس گروه داخلی - اردیبهشت ماه 96

کیس گروه جراحی - خردادماه 96

کیس گروه اطفال - خردادماه 96

کیس گروه اطفال - تیرماه 96

کیس گروه اطفال - مرداد ماه96

کیس گروه اطفال - شهریورماه96

کیس گروه اطفال - مهرماه 96

کیس گروه داخلی- آبان ماه96

کیس گروه داخلی- آذرماه 96

کیس گروه داخلی- دی ماه96

کیس گروه زنان- اردیبهشت ماه 97

کیس گروه داخلی- اردیبهشت ماه 97

کیس گروه پزشکی خانواده در دوره اطفال- خردادماه97

کیس گروه پزشکی خانواده دردوره داخلی- تیرماه 97

کیس گروه اورولوژی- مردادماه97

کیس گروه اورلوژی- مردادماه97

کیس گروه اطفال- مهرماه97

کیس گروه نورولوژی - آبان ماه 97

کیس گروه قلب- آذرماه 97

کیس 1گروه نورولوژی- آذرماه97

کیس 2 گروه نورولوژی- آذرماه97

کیس گروه زنان- آذرماه 97

کیس گروه اطفال- دی ماه 97

کیس گروه زنان- دی ماه97

کیس گروه نورولوژی- بهمن ماه97

کیس گروه نورلوژی- اسفندماه97

کیس گروه اطفال- اسفند ماه97

کیس گروه جراحی- فروردین ماه 98

کیس گروه اطفال- اردیبهشت ماه98

کیس گروه ارتوپدی- خردادماه98

کیس گروه اطفال- تیرماه98

کیس گروه اطفال- تیرماه98

کیس گروه اطفال- مردادماه98

کیس گروه داخلی- مردادماه98

کیس گروه اطفال- مردادماه98

کیس گروه زنان- مهرماه98

کیس گروه داخلی- آذرماه98

کیس گروه جراحی- دی ماه98

کیس گروه اطفال - خرداد ماه 99

کیس گروه زنان- تیرماه 99

کیس گروه داخلی - مرداد ماه 99

کیس گروه قلب- مردادماه99

کیس گروه داخلی- شهریورماه 99

کیس گروه اطفال- مهرماه99

کیس گروه زنان- مهرماه 99

کیس گروه داخلی -مهرماه99

کیس گروه داخلی- ابان ماه 99

کیس گروه داخلی-آبان ماه 99

کیس گروه اطفال- آبان ماه99

کیس گروه داخلی- آذرماه99

کیس گروه داخلی- دی ماه 99

کیس گروه پزشکی خانواده- اردیبهشت ماه1400

کیس گروه اطفال- خردادماه1400

کیس گروه داخلی- خرداد ماه1400

کیس گروه پزشکی خانواده- تیرماه1400

کیس گر.ه زنان-مردادماه1400

کیس گروه پزشکی خانواده- مرداد ماه 1400

کیس گروه زنان- شهریورماه1400

کیس گروه قلب- شهریور1400

کیس گروه پزشکی خانواده- مهر 1400

کیس گروه اطفال- بهمن1400

کیس گروه سالمندی- اسفند1400

کیس گروه داخلی- فروردین1401

کیس گروه اطفال- فروردین 1401

کیس گروه پزشکی خانواده- فروردین1401

کیس گروه پزشکی خانواده- اردیبهشت 1401

کیس گروه اطفال- اردیبهشت 1401

کیس گروه داخلی- تیرماه 1401

کیس گروه پزشکی خانواده- مرداد ماه1401

کیس گروه زنان- شهریورماه 1401

کیس گروه ارولوژی - مهرماه1401

کیس گروه ارولوژی- ابان ماه1401

کیس گروه پزشکی خانواده-بهمن ماه1401

کیس گروه داخلی- فروردین1402

کیس گروه پزشکی خانواده- اردیبهشت ماه1402

کیس گروه پزشکی خانواده- خردادماه 1402

کیس گروه داخلی- خردادماه1402

فایل ها