معرفی بخش اورژانس مرکز آموزشی درمانی ضیائیان

رئیس بخش اورژانس:  دکتر عزیز رسولی، متخصص طب اورژانس
سرپرستار:  شهلا نورایی کارشناس پرستاری واحد تریاژ

 واحد پذیرش

  اورژانس سرپایی

 اورژانس بستری

 در بخش بستری علاوه بر ۱۴ تخت تحت نظر، اتاق احیا، بیماران بدحال، اتاق عمل سرپایی، اتاق گچ گیری، اتاق مراقبت ویژه نیز وجود دارد.