معرفینامه از اداره رفاه بانک مربوطه


معرفینامه از اداره رفاه بانک مربوطه


معرفینامه از اداره رفاه بانک مربوطه


معرفینامه از اداره رفاه بانک مربوطه


مدارک مورد نیاز بیمه نیروهای مسلح برای پذیرش بستری در بیمارستان

ارائه 2 عدد کپی از صفحه نخست دفترچه بیمه

دفترچه باید دارای عکس و اعتبار باشد

پرداخت مبلغ 50 هزار تومان بعنوان ودیعه بستری

آدرس رسیدگی به اسناد نیروهای مسلح

میدان انقلاب، ابتدای خیابان کارگر شمالی، کوچه راهنما، کوچه راهنما، کوچه سوم دست راست

مدارک مورد نیاز برای ارائه به اداره بیه جهت دریافت معرفی نامه:

اصل دستور بستری پزشک با مهر بیمارستان

اصل دفترچه بیمه بیمار

اصل شناسنامه

چنانچه بیمار جهت انجام عمل جراحی ترمیم انحراف بینی بستری میگردد می بایست عکس رادیولوژی قبل از عمل جراحی خود را به همراه داشته باشند.

 


مدارک مورد نیاز بیمه تامین اجتماعی برای پذیرش بستری در بیمارستان

 

ارائه 2 عدد کپی از صفحه نخست دفترچه بیمه

دفترچه باید دارای عکس و اعتبار باشد

پرداخت مبلغ 50 هزار تومان بعنوان ودیعه بستری

مدارک مورد نیاز خدمات کارمندی برای پذیرش بستری در بیمارستان

ارائه 2 عدد کپی از صفحه نخست دفترچه بیمه

دفترچه باید دارای عکس و اعتبار باشد

پرداخت مبلغ 50 هزار تومان بعنوان ودیعه بستری

چنانچه بیمار نوزاد می باشد و تحت تکلف مادر است، ارائه معرفینامه از محل کار مادر الزامی است

 


معرفینامه از اداره رفاه شهرداریمدارک مورد نیاز بیمه سلامت برای پذیرش بستری در بیمارستان

ارائه 2 عدد کپی از صفحه نخست دفترچه بیمه

دفترچه باید دارای عکس و اعتبار باشد

پرداخت مبلغ 50 هزار تومان بعنوان ودیعه بستری

چنانچه بیمار جهت سزارین ، زایمان و کورتاژ تخلیه ای بستری می گردد حتما باید بیه شده همسر باشد

 


 

تعرفه ویزیت در سال 97


 

 


تعرفه اعمال جراحی در سال 97