اهداف برنامه داوطلب سلامت بیمارستانی


 

توانمندسازی زنان ومردان داوطلب به عنوان رابط سلامت بیمارستان  برای مشارکت در فعالیتهای مختلف وتعریف شده در مرکزآموزشی درمانی ضیائیان.

ارائه خدمات  مشاوره ای ، راهنمایی ، آموزش، نوبت دهی،پذیرش، مراقبت وکمک به بیماران وهمراهان بیمار توسط رابطین سلامت در مرکزآموزشی درمانی ضیائیان

جذب بودجه های خیرین سلامت توسط رابطین سلامت جهت ارتقا سرویس های خدماتی در مرکزآموزشی درمانی ضیائیان.

اطلاع رسانی به مردم منظقه جهت معرفی خدمات قابل ارائه توسط رابطین سلامت در مرکزآموزشی درمانی ضیائیان.

انتقال شکایات،پیشنهادات و انتقادات مردمی به مسئولین بیمارستان جهت ارتقا کیفیت وکمیت خدمات این مرکز توسط رابطین سلامت در مرکزآموزشی درمانی ضیائیان.


 

قابل توجه  شهروندان محترم

جهــــت همکــاری در برنـــامه داوطلبین ســـلامت بیمارســــتان ضیائیان،  می تــوانید باشماره تلفن 55745975تماس بگیرید.

 

افراد جهت شرکت در انجمن داوطلبین سلامت بیمارستان ضیائیان باید شرایط زیر راداراباشند

1- حداقل سواددیپلم

2- حداقل سن بالای 18

3- ترجیحا" متاهل

4- دارابودن مقبولیت اجتماعی وپیروی از عرف جامعه

5- علاقمند بودن به کار داوطلبانه

6- داشتن روحیه وفرصت کافی جهت شرکت درفعالیتهای اجتماعی

7- داشتن ظاهر ورفتار مقبول وشایسته

8- جلب رضایت خانواده جهت شرکت در فعالیتهای انجمن