اهداف برنامه داوطلب سلامت بیمارستانی

 


توانمندسازی زنان ومردان داوطلب به عنوان رابط سلامت بیمارستان  برای مشارکت در فعالیتهای مختلف وتعریف شده در مرکزآموزشی درمانی ضیائیان.

ارائه خدمات  مشاوره ای ، راهنمایی ، آموزش، نوبت دهی،پذیرش، مراقبت وکمک به بیماران وهمراهان بیمار توسط رابطین سلامت در مرکزآموزشی درمانی ضیائیان.

جذب بودجه های خیرین سلامت توسط رابطین سلامت جهت ارتقا سرویس های خدماتی در مرکزآموزشی درمانی ضیائیان.

اطلاع رسانی به مردم منظقه جهت معرفی خدمات قابل ارائه توسط رابطین سلامت در مرکزآموزشی درمانی ضیائیان.

انتقال شکایات،پیشنهادات و انتقادات مردمی به مسئولین بیمارستان جهت ارتقا کیفیت وکمیت خدمات این مرکز توسط رابطین سلامت در مرکزآموزشی درمانی ضیائیان.