آقای دکتر محمد شریعتی

مديرگروه آموزشي پزشكي اجتماعي دانشگاه علوم پزشكي تهران  گروه پزشکی خانواده CVدکترشریعتی