کد پیشنهاد : عنوان پیشنهاد :* پیشنهاد دهنده:* تلفن همراه:*


تاثیر حاصل از اجرای پیشنهاد: کیفی کمی
بهبود فرایند کاری
کاهش مصرف انرژی
کاهش مواد مصرفی
اصلاح و بهبود ضوابط، دستورالعمل ها و مقررات
سایر

*

در سطح واحد محل خدمت
درسطح حوزه خاصی از دانشگاه
در سطح کل دانشگاه
در سطح ملی

t>

همکار گرامی حداکثر تا 4000 کاراکتر می توان در فضاهای زیر وار د نمود.در صورتی که به فضای بیشتری نیاز داریداز ضمیمه انتهای صفحه استفاده نمایید.

*


مشکلات فعلی / عیب و نقص های موجود:
*
راه حل مشکلات و رفع عیوب و نواقص:
*(مقایسه دو روش):هزینه اجرایی:

صرفه جویی حاصل از اجرا در سال اول:
درصد مشارکت: % نوع پیشنهاد:* *


فایل خود را انتخاب نمایید

پسوند های مجاز: JPG - JPEG - GIF - PNG - BMP- DOC - DOCX - PDF - PPT PPTX - XML - XLS - XLSX