کد پیشنهاد :
عنوان پیشنهاد :*
تلفن همراه:


تاثیر حاصل از اجرای پیشنهاد: کیفی کمی

بهبود فرایند کاری
کاهش مصرف انرژی
کاهش مواد مصرفی
اصلاح و بهبود ضوابط، دستورالعمل ها و مقررات
سایردر سطح واحد محل خدمت
درسطح حوزه خاصی از دانشگاه
در سطح کل دانشگاه
در سطح ملی
همکار گرامی حداکثر تا 4000 کاراکتر می توان در فضاهای زیر وار د نمود.در صورتی که به فضای بیشتری نیاز داریداز ضمیمه انتهای صفحه استفاده نمایید.

*مشکلات فعلی / عیب و نقص های موجود:

*
راه حل مشکلات و رفع عیوب و نواقص:

*(مقایسه دو روش):*

*


هزینه اجرایی:

صرفه جویی حاصل از اجرا در سال اول:
درصد مشارکت: % نوع پیشنهاد:


پیشنهاد دهنده:
فایل خود را انتخاب نمایید

فایل خود را انتخاب نمایید


پسوند های مجاز: JPG - JPEG - GIF - PNG - BMP- DOC - DOCX - PDF - PPT PPTX - XML - XLS - XLSX