پیشنهاد دهنده: *                                  شماره تلفن همراه: *

                                عنوان پیشنهاد:*                                         کدپیشنهاد: *


تاثیر حاصل از پیشنهاد: کیفی کمی


تاثیر پیشنهاد:


بهبود فرایند کاری

کاهش مصرف انرژی

کاهش مواد مصرفی

اصلاح و بهبود ضوابط، دستورالعمل ها و مقررات

نوع پیشنهاد:


در سطح واحد محل خدمت

درسطح حوزه خاصی از دانشگاه

در سطح کل دانشگاه

در سطح ملی


اهمیت پیشنهاد:

همکار گرامی حداکثر تا 4000 کاراکتر می توان در فضاهای زیر وار د نمود.در صورتی که به فضای بیشتری نیاز داریداز ضمیمه انتهای صفحه استفاده نمایید.

*


                                   مشکلات فعلی / عیب و نقص های موجود:                                         راه حل مشکلات و رفع عیوب و نواقص:

                                                            *                      *


مزایای پیشنهاد (مقایسه دو روش)
هزینه صرفه جویی

هزینه اجرایی: صرفه جویی حاصل از اجرا در سال اول:

پیشنهاد دهندگان


درصد مشارکت: * نوع پیشنهاد:*


ارسال مستنداتپسوندهای مجاز: JPG - JPEG - GIF - PNG - BMP- DOC - DOCX - PDF - PPT PPTX - XML - XLS - XLSX