معرفی بخش داخلی مرکز آموزشی درمانی ضیائیان

رئیس بخش داخلی:  آقای دکتر جمالی- متخصص عفونی عضو هئیت علمی

سرپرستار:  خانم جعفری، کارشناس پرستاریاین بخش از افرادی که دچار بیماریهای داخلی نظیر دیابت، افزایش فشارخون ، بماریهای مزمن ریوی و... مبتلا هستند، بستری و خدمات لازم را درمان می کنند.

مجهز به چهاراتاق معمولی و یک اتاق ایزوله که بوسیله پرده از یکدیگرجدا می شوند تا درزمان معانیه حریم شخصی حفظ گردد

با امکانات کامل که به صورت شبانه روزی در سه شیفت کاری آماده ارائه خدمات می باشد.