معرفی بخش همودیالیز مرکز آموزشی درمانی ضیائیان

مسئول فنی بخش:  دکتر شهرامی فوق تخصص ICU

سرپرستار: اصغر سلحشور، کارشناس پرستاریدر این بخش تصفیه ی خون بیماران با نظارت پزشک متخصص داخلی یا نفرولوژیست توسط پرستار و با کمک ماشین همودیالیز و دیگر ملزومات جانبی برای بیماران زیر انجام می پذیرد:

1.   افرادی که دچار نارسایی مزمن کلیه شده اند.به صورت دائم هفته ای سه جلسه تحت درمان همودیالیزی به صورت چهار ساعت قرار می گیرند.

2.   بیمارانی که بعلت بیماری های قلبی-مغزی وموارد مشابه  دچار کاهش عملکرد کلیه شده اندو در بخش های بیمارستان بستری اند.

3.   فرادی که دچار مسمومیت دارویی یا مواد شیمیایی می گردند نیز به طور موقت تحت درمان قرار می گیرند.

خدمات درمانی و دارویی در این بخش برای بیماران کاملا رایگان بوده و هزینه آن توسط بیمه های تحت پوشش پرداخت می گردد.

بخش همودياليزمرکزآموزشی درمانی ضیائیان همه روزه صبح  و عصر   و شب  ازساعت  پنج صبح  تا نوزده شب   فعال مي باشد. تعدادبيماران دياليزي تحت پوشش اين واحد درحال حاضر  یکصدوده نفر مي باشد.