معرفی بخش اورژانس مرکز آموزشی درمانی ضیائیان

رئیس بخش اورژانس:  دکتر نادر عیسوی، متخصص طب اورژانس

سرپرستار:  خانم نورایی، کارشناس پرستاریاورژانس بیمارستان ضیائیان با امكانات و تجهیزات كامل و تیم پزشكی و پرستاری مجرب وظیفه ارائه خدمات درمانی به بیماران نیازمند به رسیدگی فوری را بعهده دارد.

این مرکز بالینی به صورت شبانه روزی در سه شیفت کاری آماده ارائه خدمات به مراجعین محترم  می باشد.