معرفی بخش سالمندان مرکز آموزشی درمانی ضیائیان


رئیس بخش سالمندان:  خانم دکتر وهابی، متخصص داخلی مغز واعصاب  

سرپرستار:  خانم عزیزی، کارشناس پرستاریتخصص اصلي بخش طب سالمندی ونورولوژی ميباشد

بيماران با هرسن و جنسيتی در این بخش بستري ميشوند.

 


تصاویر مربوط به بخش سالمندان