آموزش الکترونیکی ضمن خدمت کارکنان
http://academy.tums.ac.ir/ 
دانشگاه علوم پزشکی تهران
http://tums.ac.ir
اتوماسیون اداری
http://eo.tums.ac.ir
سامانه فیش حقوقی کارکنان
http://malipay.tums.ac.ir
دفتر آموزش سلامت
http://help.tums.ac.ir
HIS
http://ziaeian-his.tums.ac.ir/hms.web/first.aspx
استانداردهای اعتبار بخشی
http://siasat.behdasht.gov.ir 
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران
http://pr.tums.ac.ir 

دانشکده پزشکی تهران
http://medicine.tums.ac.ir 
تحول اداری
http://mdar.behdasht.gov.ir 
بسیج جامعه پزشکی تهران بزرگ
http://bmtehran.ir
سازمان بیمه سلامت ایران
http://ht.ihio.gov.ir
سیستم pacs بیمارستان ضیائیان
http://194.225.49.162/metric
انجمن پزشکان قانونی ایران
http://lma.ir
نظام جامع تعهدی 2
http://nejat2.tums.ac.ir/login.jsf
تحول نظام سلامت
http://tahavol.behdasht.gov.ir
دارویاب
http://darooyab.ir
درمانگران ایران
http://iranhealers.com
وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی
http://behdasht.gov.ir
docguide
http://docguide.com
بانک ملت
https://ebanking.bankmellat.ir
SID
http://sid.ir
بانک اطلاعات نشریات
http://magiran.com
SCOUPS
http://scopus.com
مدیریت پرستاری
http://194.225.212.133/uI/Forms/default.aspx
کتاب ارزش نسبی خدمات
http://ehr2.behdasht.gov.ir/rvu/searchcode.aspx
مرکز ملی پاسخگویی و رسیدگی به شکایات تعرفه ای
http://1690.ir
سایت ایثارگران
http://issar.tums.ac.ir
سامانه پرداخت عملکردی
http://rpms.tums.ac.ir
سامانه اداره رفاه دانشگاه علوم پزشکی تهران
http://refahi.tums.ac.ir/
CMMS
http://10.2.3.49/afpmobile/#/app/login
نوبت دهی اینترنتی درمانگاه
http://194.225.49.165 
دفتر همکاری دانشگاه ، صنعت و جامعه   
http://194.225.49.166:8083/ziaeian 
 نرم افزار اعتبار بخشی نیکان  
http://194.225.49.166:8083/ziaeian