توسعه مدیریت و منایع انسانی

مدیریت بیمارستان

مدیریت منابع انسانی

مدیریت امورمالی

امور حقوقی

فناوری اطلاعات

تجهیزات پزشکی

مدیریت بحران

دفتر حفاظت و ایمنی کار

بهداشت محیط

کمیته ها

سایر واحدها