دفتر پرستاری بیمارستان ضیائیان بعنوان پل ارتباطی کادر پرستاری با واحدهای بیمارستانی مسئولیت عملکرد کلیه کادر پرستاری را بعهده دارد.دفتر پرستاری مرکز، بعنوان سیستم عالی هدایت و نظارت بر فرآیندهای پرستاری با مدیریت منابع انسانی و استفاده بهینه از منابع موجود و برنامه ریزی و بهره گیری از سوپروایزرهای بالین،آموزش پرستاری،کنترل عفونت و آموزش سلامت در جهت بهبود و ارتقاء روزافزون کیفیت مراقبتهای پرستاری،استقرار استانداردهای اعتباربخشی و نیل به اهداف استراتژیک گام برمی دارد.