چیست؟ DOI ، EndNote ، Search

نحوه دسترسی به متن کامل مقالات

مفاهیم آماری در پزشکی (1)

مفاهیم آماری در پزشکی (2)

مفاهیم اپیدمیولوژی در پزشکی

سامانه علم سنجی اعضای هیات علمی دانشگاه

سامانه علم سنجی دانشگاه های پزشکی

سامانه معرفی مجلات نامعتبر و جعلی

سامانه منبع یاب

سامانه مشابهت یاب

بانک اطلاعات مقالات پزشکی ایران

سامانه انتشار نتایج و اخبار پژوهش های سلامت

سامانه پایان نامه های دانشگاه های پزشکی

سامانه مدیریت انتشارات دانشگاه

سامانه نشریات علمی پژوهشی

کتابخانه ملی دیجیتال پزشکی کشور
 
راهنمای ثبت نام در ORCID

آموزش سامانه های جدید پژوهشی وزارت بهداشت(نوپا)
 
 

 

   دانلود فایل : آموزش سامانه های پژوهشی جدید وزارت بهداشت(نوپا).pdf           حجم فایل 6514 KB
   دانلود فایل : راهنمای ثبت نام در orcid.pdf           حجم فایل 333 KB
   دانلود فایل : كتابخانه ملي ديجيتال پزشكي كشور.pdf           حجم فایل 266 KB
   دانلود فایل : سامانه نشریات علمی پژوهشی.pdf           حجم فایل 350 KB
   دانلود فایل : سامانه مديريت انتشارات دانشگاه.pdf           حجم فایل 311 KB
   دانلود فایل : سامانه پايان‌نامه‌هاي دانشگاه‌هاي پزشكي.pdf           حجم فایل 316 KB
   دانلود فایل : سامانه انتشار نتايج و اخبار پژوهش‌هاي سلامت.pdf           حجم فایل 276 KB
   دانلود فایل : بانك اطلاعات مقالات پزشكي ايران.pdf           حجم فایل 247 KB
   دانلود فایل : سامانه مشابهت ياب.pdf           حجم فایل 212 KB
   دانلود فایل : سامانه منبع ياب.pdf           حجم فایل 294 KB
   دانلود فایل : سامانه معرفی مجلات نامعتبر و جعلی.pdf           حجم فایل 347 KB
   دانلود فایل : سامانه علم‌سنجي دانشگاه‌هاي پزشكي.pdf           حجم فایل 323 KB
   دانلود فایل : سامانه علم سنجی اعضای هیات علمی.pdf           حجم فایل 445 KB
   دانلود فایل : epidemilogy 2pptx.pdf           حجم فایل 400 KB
   دانلود فایل : mafahim2 [compatibility mode].pdf           حجم فایل 668 KB
   دانلود فایل : mafahim [compatibility mode].pdf           حجم فایل 369 KB
   دانلود فایل : literature search.pdf           حجم فایل 1584 KB
   دانلود فایل : end note.pdf           حجم فایل 3139 KB
   دانلود فایل : doi.pdf           حجم فایل 1038 KB
   دانلود فایل : نحوه دسترسی به متن کامل مقالات.pdf           حجم فایل 498 KB