ژورنال کلاب کارورزان اطفال - تیرماه95

ژورنال کلاب کارورزان جراحی - شهریورماه 95

ژورنال کلاب دستیاران طب سالمندی - آبان ماه 95

ژورنال کلاب دستیاران پزشکی خانواده - بهمن ماه 95

ژورنال کلاب کارآموزان زنان- اردیبهشت ماه 96

ژورنال کلاب کارآموزان اورولوژی - خردادماه96

ژورنال کلاب دستیاران پزشکی خانواده - خردادماه 96

ژورنال کلاب دستیاران طب سالمندی- تیرماه 96

ژورنال کلاب دستیاران پزشکی خانواده - مردادماه 96

ژورنال کلاب دستیاران طب سالمندی - مردادماه96

ژورنال کلاب دستیاران پزشکی خانواده - شهریورماه 96

ژورنال کلاب دستیاران پزشکی خانواده- مهرماه 96

ژورنال کلاب کارورزان جراحی- آبان ماه 96

ژورنال کلاب دستیاران پزشکی خانواده- آبان 96

ژورنال کلاب کارآموزان زنان- آذرماه96

ژورنال کلاب دستیاران پزشکی خانواده- آذرماه 96

ژورنال کلاب کاراموزان داخلی- دی ماه96

ژورنال کلاب دستیاران پزشکی خانواده- دی ماه 96

ژورنال کلاب کارآموزان زنان- دی ماه 96

ژورنال کلاب دستیاران پزشکی خانواده- دی ماه 96

ژورنال کلاب کارورزان اطفال- بهمن ماه 96

ژورنال کلاب کارورزان اطفال- اسفند ماه96

ژورنال کلاب دستیاران پزشکی خانواده- اسفندماه96

ژورنال کلاب دستیاران پزشکی خانواده- فروردین ماه97

ژورنال کلاب کارورزان اطفال- فروردین ماه 97

ژورنال کلاب کارآموزان اورولوژی- فروردین ماه97

ژورنال کلاب کارورزان جراحی- اردیبهشت ماه97

ژورنال کلاب دستیاران پزشکی خانواده- اردیبشهت ماه 97

ژورنال کلاب کارورزان جراحی- خردادماه97

ژورنال کلاب دستیاران پزشکی خانواده- خرداد97

ژورنال کلاب کارورز زنان- تیرماه 97

ژورنال کلاب دستیاران پزشکی خانواده- مرداد97

ژورنال کلاب کاراموزان زنان- شهریور97

ژورنال کلاب گروه اطفال- شهریور97

ژورنال کلاب دستیاران پزشکی خانواده- مهر97

ژورنال کلاب کارآموزان داخلی- مهر97

ژورنال کلاب طب فیزیکی و توانبخشی- مهر97

ژورنال کلاب  کارآموزان داخلی- آبان 97

ژورنال کلاب دستیاران پزشکی خانواده- آبان ماه97

ژورنال کلاب گروه روانشناسی - آذرماه

کیس ریپورت داخلی دی ماه 97

ژورنال کلاب دانشجویان روانشناسی - دی ماه97

ژورنال کلاب گروه داخلی- دی ماه 97

ژورنال کلاب گروه داخلی - دی ماه97

ژورنال کلاب گروه جراحی- بهمن ماه97

ژورنال کلاب گروه روانپزشکی- بهمن ماه97

ژورنال کلاب گروه طب سالمندی - اسفند ماه97

ژورنال کلاب گروه پزشکی خانواده- اسفندماه97

ژورنال کلاب گروه روانپزشکی- فروردین ماه98

ژورنال کلاب گروه پزشکی خانواده- اردیبهشت ماه98

ژورنال کلاب گروه اطفال- اردیبهشت ماه98

ژورنال کلاب گروه جراحی- خرداد ماه98

ژورنال کلاب گروه پزشکی اجتماعی- تیرماه98

ژورنال کلاب گروه طب سالمندی- مردادماه98

ژورنال کلاب گروه جراحی- مردادماه98

ژورنال کلاب گروه قلب- مردادماه98

ژورنال کلاب گروه زنان- شهریور ماه 98

ژورنال کلاب گروه پزشکی خانواده- شهریورماه98

ژورنال کلاب گروه زنان- مهرماه98

ژورنال کلاب گروه پزشکی خانواده- مهرماه98

ژورنال کلاب گروه قلب- آبان ماه 98

ژورنال کلاب گروه داخلی- آبان ماه98

ژورنال کلاب گروه پزشکی خانواده- آبان ماه98

ژورنال کلاب گروه پزشکی خانواده- آذرماه98

ژورنال کلاب گروه جراحی- آذرماه98

ژورنال کلاب گروه داخلی- دی ماه98

ژورنال کلاب گروه سالمندی- دی ماه98

ژورنال کلاب گروه جراحی- بهمن ماه98