کنفرانس هفتگی حریم شخصی و رازداری - تیرماه 95

کنفرانس هفتگی تجویز منطقی آنتی بیوتیکها- تیرماه 95

سمپوزیوم پزشکی قانونی 1- مردادماه 95

کنفرانس هفتگی اقتصاد درمان- دی ماه 95

سمپوزیوم پزشکی قانونی 2- بهمن ماه 95

کنفرانس هفتگی نحوه برخورد با بیمار پرخاشگر - اسفند ماه 95

کنفرانس هفتگی اضطراب مرگ- فروردین ماه 96

کنفرانس هفتگی افسردگی - اردیبهشت ماه 96

کنفرانس هفتگی تومور مثانه - اردیبهشت ماه 96

کارگاه آموزشی MCQ -  خردادماه 96   

کنفرانس هفتگی گایدلاین لیپیدها- خردادماه 96                      

کارگاه آموزشی OSCE -  خردادماه 96

کنفرانس هفتگی سرطان پانکراس- خردادماه 96

کنفرانس هفتگی تب کنگو وکریمه - تیرماه96

کنفرانس هفتگی تاثیر داروها دربارداری - تیرماه 96

کنفرانس بین بیمارستانی  ازون تراپی - مردادماه 96

کنفرانس هفتگی تاثیر تیروئید بر چشم - مرداد ماه 96

سمینار افسردگی درسالمندی - قسمت اول- شهریورماه 96

سمینار افسردگی درسالمندی- قسمت دوم- شهریورماه 96

سمینار افسردگی درسالمندی - قسمت سوم - شهریورماه 96

کنفرانس هفتگی درمان حوادث عروقی آنتی کواگولانت - مهرماه 96

کنفرانس هفتگی Massive transfusion in obstetrics - مهرماه 96

کنفرانس هفتگی Delirium - مهرماه 96

کنفرانس هفتگی آسم - مهرماه 96

کارگاه ارزشیابی های حین کار- قسمت اول- مهرماه96

کارگاه ارزشیابی های حین کار- قسمت دوم- مهرماه96

کارگاه ارزشیابی های حین کار - قسمت سوم- مهرماه 96

کنفرانس هفتگی تریاژ- مهرماه 96

کنفرانس هفتگی بی اختیاری ادرار  بانوان- آبان96

کنفرانس هفتگی اختلالات خواب درسالمندی- آبان 96

کنفرانس هفتگی  Burnout - آبان96

کارگاه آموزشی فیدبک- دی ماه96

کنفرانس هفتگی مفاهیم اپیدمیولوژی - بهمن ماه96

کنفرانس هفتگی بین بیمارستانی آنمی- بهمن ماه 96

کنفرانس هغتگی طب سالمندی - فروردین ماه 97

کنفرانس هفتگی طب فیزیکی- فروردین ماه97

کنفرانس هفتگی طب سالمندی- اردیبهشت ماه97

کنفرانس هفتگی زنان- خردادماه97

کنفرانس هفتگی طب سالمندی - خردادماه 97

کنفرانس هفتگی اورولوژی- خردادماه97

کارگاه طراحی اسلاید - خرداد ماه 97

کنفرانس بین بیمارستانی - تیرماه 97

کنفرانس هفتگی عفونی- تیرماه97

کنفرانس طب سالمندی - تیرماه97

کنفرانس هفتگی چشم- مردادماه97

کنفرانس هفتگی هموویژلانس - مردادماه97

کنفرانس هفتگی طب سالمندی- مردادماه97

کنفرانس هفتگی تغذیه دردیابت - مردادماه97

کنفرانس هفتگی استانداردهای ایمنی - مردادماه97

کنفرانس هفتگی نگاه ،هنر مغفول طبابت - شهریورماه 97

کنفرانس هفتگی طب سالمندی- شهریورماه97

کنفرانس هفتگی گروه چشم - شهریورماه 97

کنفرانس هفتگی گروه اطفال- مهرماه 97

کنفرانس هفتگی گروه جراحی- مهرماه 97

کنفرانس هفتگی فارماکوپه بیمارستانی- مهرماه97

کنفرانس هفتگی گروه اورولوژی - مهرماه 97

کنفرانس هفتگی گروه عفونی - آبان ماه 97

 سی پی سی طب سالمندی- آبان ماه97

 کنفرانس هفتگی گروه نورولوژی- آبان ماه 97

کنفرانس هفتگی CKD - آبان ماه97

کنفرانس هفتگی ایدز گروه زنان- آذرماه97

سی پی سی گروه جراحی - آذرماه97

کنفرانس هفتگی گروه قلب- آذرماه97

کنفرانس هفتگی  گروه داخلی- دیماه 97

سی پی سی گروه طب سالمندی- دیماه 97

کنفرانس هفتگی گروه داخلی- دیماه 97

کنفرانس هفتگی گروه اطفال- بهمن ماه97

کنفرانس هفتگی گروه داخلی- بهمن ماه97

کنفرانس سل- بهمن ماه97

کنفرانس هفتگی گروه اطفال- اسفندماه97

کنفرانس هفتگی گروه داخلی- اسفند ماه 97

کنفرانس هفتگی گروه طب سالمندی- فرورددین ماه 98

کنفرانس هفتگی گروه داخلی- فروردین ماه98

کنفرانس هفتگی گروه داخلی-/ نفرولوژی- فروردین ماه98

کنفرانس هفتگی گروه طب کار- اردیبهشت ماه98

کنفرانس هفتگی گروه طب سالمندی- اردیبهشت ماه98

جلسه آموزشی الزامات بیمه ای جهت پزشکان- اردیبهشت ماه98

کنفرانس هفتگی گروه اطفال- اردیبهشت98

کنفرانس  بین بیمارستانی" داخلی"- خرداد98

کنفرانس هفتگی علوم پایه- خردادماه98

کنفرانس هفتگی گروه زنان- خردادماه98

کنفرانس هفتگی گروه نورولوژی- خردادماه98

کنفرانس هفتگی گروه اورولوژی- تیرماه98

کنفرانس هفتگی گروه گفتاردرمانی- تیرماه98

کنفرانس هفتگی گروه چشم- تیرماه98

کنفرانس هفتگی گروه زنان- تیرماه98

کنفرانس هفتگی بین بیمارستانی- تیرماه98

کنفرانس هفتگی گروه عفونی- مردادماه98

کنفرانس هفتگی گروه طب اورژانس- مردادماه98

کنفرانس هفتگی گروه اطفال- مردادماه98

سی پی سی مشترک جراحی- داخلی- قلب- عفونی-مردادماه 98

 کنفرانس هفتگی گروه طب سالمندی- مردادماه98

کنفرانس هفتگی گروه بین بیمارستانی- شهریور98

کنفرانس هفتگی بین بیمارستانی- مهرماه98

کنفرانس هفتگی گروه عفونی- مهرماه98

کنفرانس هفتگی گروه زنان- مهرماه98

کنفرانس هفتگی گروه اطفال- آبان ماه98

کنفرانس هفتگی گروه داخلی- آبان ماه98

کنفرانس هفتگی گروه داخلی- آبان ماه98

کنفرانس هفتگی گروه اطفال- آبان ماه98

کنفرانس هفتگی گروه قلب- آبان ماه98

کنفرانس هفتگی گروه عفونی- آذرماه98

کنفرانس هفتگی گروه چشم- آذرماه98

کنفرانس هفتگی گروه سالمندی- دی ماه98

کنفرانس هفتگی گروه نورولوژی- دی ماه98

کنفرانس هفتگی غدد- دی ماه98

کنفرانس هفتگی گروه قلب- دی ماه98

کنفرانس هفتگی گروه طب سالمندی- بهمن ماه98

کنفرانس هفتگی گروه داخلی- بهمن ماه98