بسمه تعالی 

رسالت، اهداف و وظایف کتابخانه مرکز آموزشی درمانی ضیائیان


 

رسالت و اهدف

1.       کمک به ارتقاء سطح کیفی آموزش و پژوهش در بیمارستان از طریق تامين منابع اطلاعاتی چاپي و الکترونيکي لازم و کافي و فراهم نمودن محیطی مناسب جهت استفاده از این منابع در راستای آموزش و پژوهش و مدیریت بهره برداری از منابع علمی

2.       اشاعه اطلاعات زیست پزشکی و بالینی برای اهل حرفه پزشکی ( پزشکان، پرستاران، پیراپزشکان و ...) و تأکید بر تهیه منابعی که در معالجه و مراقبت بالینی بیماران به‌کار می‌آیند و گردآوری،  تسهیل در دسترسی و معرفی  اطلاعات مستند و دانش روزآمد (مبتنی بر شواهد) در مورد شرایط بالینی خاص 

وظایف کتابخانه

1.       شناخت نیازهای تحقیقاتی، مطالعاتی و بالینی اعضای هیاًت علمی، دانشجویان و کارمندان

2.       تهیه و خرید منابع مورد نیاز کتابخانه (چاپی و الکترونیکی) با توجه به شناخت سطوح جامعه استفاده کننده کتابخانه و شناخت و درخواست نیازهای اطلاعاتی آنها

3.       ثبت، فهرست نویسی و ورود اطلاعات منابع در نرم افزار آذرخش کتابخانه دیجیتال دانشگاه علوم پزشکی تهران

4.       آماده سازی منابع جهت قرار گرفتن در جایگاه موضوعی خود در قفسات

5.       عضویت ، ورود اطلاعات و تسویه اعضا با استفاده از نرم افزار آذرخش

6.       امانت و عودت منابع و پی گیری های مکرر در این راستا

7.       تهیه گزارشهای مورد نیاز (فهرست منابع, فهرست اعضا, دیرکردهای اعضاء, کارکرد اعضاء, کارکرد مدارک, منابع در دست امانت و ....)

8.       آموزش پایگاه های اطلاعاتی کتابخانه الکترونیکی دانشگاه علوم پزشکی تهران جهت دسترسی منابع الکترونیکی

9.       خدمات مرجع: راهنمایی مراجعان در انتخاب و یافتن نیاز اطلاعاتی خود  به صورت کتاب، مقاله و ...

10.   معرفی پایگاه های اطلاعاتی و کتاب های جدید به مراجعان و آموزش نحوه دسترسی  به آن ها

11.    کمک در تهیه ایمیل دانشگاهی جهت دسترسی و دانلود مقالات از پایگاه های اطلاعاتی کتابخانه الکترونیک دانشگاه علوم پزشکی تهران

12.   تشکیل کمیته خرید و انتخاب کتاب با حضور معاونت آموزشی و اعضای مورد نیاز

13.   تهیه گزارش مشکلات و پی گیری های مکرر جهت برطرف شدن مشکلات از طریق مسئولین

14.   پی گیری های مکرر جهت خرید تجهیزات مورد نیاز در کتابخانه و برطرف شدن نقص ایمنی، فنی و ....

15.   پی گیرهای مربوطه جهت خرید منابع اطلاعاتی

16.   شرکت در جلسات کتابخانه مرکزی دانشگاه و همایش های آموزشی پایگاه های اطلاعاتی کتابخانه مرکزی با حضور ناشران خارجی و داخلی

17.   برنامه ریزی و کنترل اجرای وجین منابع در کتابخانه

18.   ساماندهی و کنترل مبادله یا اهدای منابع اطلاعاتی وجین شده در کتابخانه

19.   تهیه و یا نظارت بر تهیه بروشور های آموزشی در مورد منابع مرجع

20.   انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام ما فوق