شیوه نامه تصویب طرحهای تحقیقاتی

شیوه نامه تخصیص گرنت پژوهشی

فلوچارت تصویب طرح های تحقیقاتی

فلوچارت تخصیص گرنت پژوهشی

فلوچارت هزینه طرح های تحقیقاتی

روند بررسی طرح های HSR

دستورالعمل_اعطای_گرنت_پژوهشی_در_سال 93-94


   دانلود فایل : شیوه نامه تخصیص گرنت پژوهشی.docx           حجم فایل 21 KB
   دانلود فایل : فلوچارت هزینه طرح های تحقیقاتی.docx           حجم فایل 13 KB
   دانلود فایل : فلوچارت تصویب طرح های تحقیقاتی.docx           حجم فایل 15 KB
   دانلود فایل : فلوچارت تخصیص گرنت در بیمارستان ضیائیان.docx           حجم فایل 16 KB
   دانلود فایل : شیوه نامه تصویب طرح های تحقیقاتی.docx           حجم فایل 24 KB
   دانلود فایل : شیوه نامه اعطای گرنت.pdf           حجم فایل 356 KB
   دانلود فایل : روند بررسی طرح های اچ اس آر.pdf           حجم فایل 57 KB