چشم انداز (VISION)

ما برآنیم :

بیمارستان پیشرو و  نوآور در زمینه آموزش پزشکی عمومی و تخصصی باشیم.

به عنوان برترین بیمارستان عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران در زمینه ارائه خدمات درمانی کارآمد و عادلانه شناخته شویم.

مأموریت (MISSION)

ماموریت مرکز آموزشی درمانی ضیائیان به عنوان یکی از بیمارستان­های تابعه دانشگاه علوم پزشکی تهران ، ارائه خدمات درمانی، آموزشی و پژوهشی مطلوب با هدف ارتقای سطح سلامت جامعه تحت پوشش و مراجعین از طریق بهبود مستمر کیفیت و در چارچوب برنامه های دانشگاه و قوانین و سیاست­های بهداشت و درمان کشور می­باشد.

                 (Values) ارزشها

 • ایمنی بیماران و کارکنان
 • پاسخگوئی در راستای بهبود مستمر کیفیت خدمات براساس چارچوب حاکمیت بالینی
 • رعایت اخلاق حرفه­ای در تمام سطوح
 • ارائه خدمت آموزشی و پژوهشی مناسب به دانشجویان پزشکی مطابق استانداردهای آمورش پزشکی
 • توانمندسازی نیروی انسانی به عنوان ارزشمندترین سرمایه ُ سازمان
 • ترویج فرهنگ  کار تیمی در سطح سازمان
 • نوآوری و دانش محوری
 • ترویج مدیریت مشارکتی در سطح بیمارستان
 • مسئولیت ­پذیری برای حفظ محیط زیست
 • دانش محوری و نوآوری
 • عدالت در سلامت

   اهداف کلی

 • تامین، حفظ و ارتقا سلامت جامعه تحت پوشش
 • ارتقای کیفیت خدمات سلامت
 • حفظ و ارتقای ایمنی بیمار
 • ارتقا کمیت و کیفیت نظام آموزش پزشکی بیمارستان

   ششم : استراتژی های نهایی

 • پیاده سازی استانداردهای طرح تحول نظام سلامت
 • پیاده سازی کامل استانداردهای اعتبار بخشی ملی
 • پیاده سازی استانداردهای اعتبار بخشی آموزشی
 • پیاده سازی استانداردهای ایمنی بیمار
 • پیاده سازی استانداردهای بیمارستانهای دوستدار مادر
 • پیاده سازی استانداردهای بیمارستانهای دوستدار کودک
 • تامین خدمات درمانی سرپایی و بستری متناسب با نیاز و مبتنی بر شواهد علمی و با رویکرد بیمارستان آموزشی
 • تامین و توانمند سازی اعضای هیات علمی با استفاده از ساز و کار هیات امنا
 • حمایت از پژوهش
 • مدیریت بهینه نیروی انسانی ( جذب،نگهداری و منقضی )
 • ارتقا سیستم های رایانه ای ثبت و تحلیل اطلاعات بیمارستانی(MIS)  
 • استقرار نظام بیمارستان جامعه نگر(community oriented hospital) و ارتقا دهنده سلامت
 • جلب مشارکت ذینغعان
 • مدیریت هزینه-درآمد

       سیاست های کلان

 • ارائه مراقبت‌های سلامت جامع و مستمر
 • ارائه خدمات ایمن
 • بهبود مستمر کیفیت خدمات
 • بهبود دسترسی مراجعین به خدمات
 • رضایتمندی کارکنان و گیرندگان خدمت
 • اطمینان از انطباق عملکرد بیمارستان با قوانین ، مقررات و استانداردهای نهادهای ناظر و سیاست گذار
 • اطمینان از عملکرد با ماموریت ، اهداف ،  برنامه ها و آیین نامه های داخلی سازمان
 • اطمینان از تصویب برنامه ها و تخصیص بودجه به انها با توجه به الویت ایمنی بیمار و ارتقای کیفیت
 • مدیریت مبتنی بر شواهد و نظارت بر تعیین و تحلیل شاخصهای کلیدی عملکرد و انجام اقدامات اصلاحی
 • اصلاح و تکمیل نظام‌های پایش، نظارت و ارزیابی برای صیانت قانونمند از حقوق مردم و بیماران
 • اطلاع رسانی و آگاه سازی مردم در خصوص حقوق و مسئولیت های اجتماعی
 • توسعه کیفی و کمی نظام آموزش علوم پزشکی
 • حمایت از پژوهش های کاربردی
 • مدیریت بهینه منابع انسانی
 • مدیریت بهینه منابع مالی
 • مدیریت بهینه منابع فیزیکی