کیس گروه اطفال - اسفند ماه 95

کیس گروه اطفال - فروردین ماه 96

کیس  1 گروه اطفال - اردیبهشت ماه 96

کیس 2 گروه اطفال- اردیبهشت ماه 96

کیس گروه داخلی - اردیبهشت ماه 96

کیس گروه جراحی - خردادماه 96

کیس گروه اطفال - خردادماه 96

کیس گروه اطفال - تیرماه 96

کیس گروه اطفال - مرداد ماه96

کیس گروه اطفال - شهریورماه96

کیس گروه اطفال - مهرماه 96

کیس گروه داخلی- آبان ماه96

کیس گروه داخلی- آذرماه 96

کیس گروه داخلی- دی ماه96

کیس گروه زنان- اردیبهشت ماه 97

کیس گروه داخلی- اردیبهشت ماه 97

کیس گروه پزشکی خانواده در دوره اطفال- خردادماه97

کیس گروه پزشکی خانواده دردوره داخلی- تیرماه 97

کیس گروه اورولوژی- مردادماه97

کیس گروه اورلوژی- مردادماه97

کیس گروه اطفال- مهرماه97

کیس گروه نورولوژی - آبان ماه 97

کیس گروه قلب- آذرماه 97

کیس 1گروه نورولوژی- آذرماه97

کیس 2 گروه نورولوژی- آذرماه97

کیس گروه زنان- آذرماه 97

کیس گروه اطفال- دی ماه 97

کیس گروه زنان- دی ماه97

کیس گروه نورولوژی- بهمن ماه97

کیس گروه نورلوژی- اسفندماه97

کیس گروه اطفال- اسفند ماه97

کیس گروه جراحی- فروردین ماه 98

کیس گروه اطفال- اردیبهشت ماه98

کیس گروه ارتوپدی- خردادماه98

کیس گروه اطفال- تیرماه98

کیس گروه اطفال- تیرماه98

کیس گروه اطفال- مردادماه98

کیس گروه داخلی- مردادماه98

کیس گروه اطفال- مردادماه98

کیس گروه زنان- مهرماه98

کیس گروه داخلی- آذرماه98

کیس گروه جراحی- دی ماه98