برترین بیمارستان آموزشی عمومی دانشگاه در زمینه ارائه خدمات آموزشی،درمانی و پژوهشی

کسب عنوان بیمارستان برتر در امر ترویج زایمان طبیعی در سال 94

کسب رتبه برتر در ارزیابی عملکرد معاونت محترم توسعه مدیریت و بهینه سازی در سال 95

آخرین اخبار